Hukukun Temel Bölümleri

5n1k

Hukukun çeşitli tanımları yapılmıştır. Bugün genellikle şu tanım yapılmaktadır:

Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin zorlayıcı kuvveti (müeyyide) ile güçlendirilmiş bulunan kuralların bütünüdür.

Hukuk başlıca iki temel bölüme ayrılır:

 • Kamu Hukuku
 • Özel Hukuk

Kamu Hukuku: Genel olarak devletin kuruluşunu, işleyişini ve devletin egemenliğe sahip bir yapı olarak öbür kuruluşlarla, gerçek ya da tüzel kişilerle ve devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen hukuktur.

Hak ehliyetine sahip olan kişilere gerçek kişi denir. Gerçek kişiliğin kazanılması için doğmuş olmak yani ana rahmi dışına çıkmış olmak gerekir. Kamu otoritesini temsil eden kamu idareleri ve kamu kuruluşlarına da kamu hukuku tüzel kişileri denir.

Kamu hukuku şu bölümlere ayrılır:

 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Usul Hukuku
 • Devletler Umumi Hukuki
 • Umumi Amme Hukuku

Özel Hukuk: Bir toplum içinde eşit hak ve yetkilere sahip kişi ve kuruluşlar arasındaki yasal ilişkileri düzenleyen hukuka özel hukuk denir.

Özel hukuk kendi içinde şu dallara ayrılmaktadır:

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku