Folklor (Halkbilimi)

Genel Kültür

Toplumların özgün ve ortak kültürlerini kapsayan ve yorumlayan bilim dalına folklor ya da halkbilimi denir. Türkiye’de folklor çalışmaları oldukça yenidir. Cumhuriyetten önce bu alanda önemli girişimler olmadı. Ancak bazı eski Türk eserlerinde folklor türü çalışmalara rastlamak mümkündür. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lûgat-it Türk‘ü ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname‘si bu eserlerin başlıcalarıdır.

Cumhuriyetten sonra folklarlarla ilgili ilk çalışmalar 1927’de Ankara’da kurulan Halk Bilgisi Derneği tarafından başlatıldı. 1932’de kurulan Halkevlerinde de yoğun folklor araştırmaları yapıldı. 1948’de Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bir folklor kürsüsü açıldıysa da kürsü aynı yıl kaldırıldı. O zamanki araştırmaların öncüsü olan Pertev Naili Boratav, folklor alanında önemli eserler vermiştir.