Îmân Dogru Olmalıdır

Din

Duygu organlarının ve aklın kavradıkları bilgiler, îmâna kavusmaga yardımcıdır. Fen ilmleri, âlemdeki nizâmın, düzgünlügün
tesâdüfen olmadıgını ve bir yaratıcının bulundugunu anlamaga, bilmege ve îmâna kavusmaga sebeb olur. Îmân demek, son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın Allahü teâlâdan getirdigi bilgileri ögrenip, inanmak demekdir. Inanılması lâzım gelen bilgilere, akla uyarsa inanırım demek, Peygamberlere inanmamak demek olur. Din bilgileri, akl sâhiblerinin bulusları degildir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın haber verdigi husûsları, (Ehl-i sünnet âlimleri)nin kitâblarından ögrenip öyle inanmalıdır. Dogru ve makbûl bir îmân sâhibi olmak için, ayrıca su sartlara da uymalıdır.

1- Îmân devâmlı ve sâbit olmalıdır. Bir an ayrılmayı düsünmemelidir.
Üç sene sonra müslimânlıkdan çıkacagım diyen
kimsenin, o andan i’tibâren îmânı gider, müslimânlıkdan çıkmıs
olur.
2- Mü’minin îmânı, havf ve recâ arasında olmalıdır. Allahü
teâlânın azâbından korkmalı, fekat rahmetinden bir an ümîd
kesmemelidir. Her günâhı islemekden çok sakınmalı, günâhı
sebebiyle îmânının gitmesinden korkmalıdır. Bütün günâhları
islemis olsa bile, Rabbimizin afv edeceginden hiç ümîd kesmemelidir.
Günâhları için tevbe etmelidir. Çünki tevbe eden, hiç
günâh islememis gibi olur.
3- Can (rûh) bugaza gelmeden önce îmân etmis olmalıdır.
Can bugaza gelince, âhıretin bütün hâlleri gösterilir. O zemân
bütün kâfirler îmân etmek isterler. Hâlbuki îmânın gaybî olması
lâzımdır. Görmeden inanmalıdır. Görülen seye îmân edilmis
olmaz. Fekat bu anda, mü’minlerin tevbesi kabûl olunur.
4- Günes batıdan dogmadan önce îmân etmelidir. Kıyâmetin
büyük alâmetlerinden birisi de, günes garbdan (batıdan) dogacakdır.
Bunu gören bütün insanlar, îmân edecekler. Fekat, bu
îmânları kabûl olmayacakdır. Artık tevbe kapısı kapanmıs olur.
5- Allahü teâlâdan baska kimsenin gaybı, gizli olan seyleri
bilmedigine inanmalıdır. Ya’nî gaybı yalnız Allahü teâlâ bilir.
Bir de, Onun bildirdikleri bilir. Melekler, cinnîler, seytânlar ve
hattâ Peygamberler de gaybı bilemez. Fekat, Peygamberlere ve
sâlih kullara gaybdan bilgi verilebilir.
6- Dînin, îmâna ve ibâdetlere âid bir hükmünü zarûretsiz ve
kasden red etmemelidir. Ahkâm-ı islâmiyyeyi, ya’nî islâmiyyetin
emr ve yasaklarından birini hafîf görmek, Kur’ân-ı kerîmile,
meleklerle ve peygamberlerden birisi ile alay etmek ve bunlar
ile bildirilenleri, bir zorlama ve zarûret yok iken, dil ile inkâr etmek,
küfr (inanmamak) olur. Allahü teâlânın varlıgını, melekleri,
guslün ve namâzın farz oldugunu, ölümle korkutulmak gibi
bir zarûret ile red etdigini söyleyen kâfir olmaz.
7- Islâm dîninin apaçık bildirdigi zarûrî bilgilerde sübhe ve tereddüd
etmemelidir. Namâz kılmanın farz, serâb ve diger alkollü
içkileri içmenin, kumar oynamanın, fâizin, rüsvetin harâm oldugunda
sübhe etmek veyâ meshûr olan bir harâma halâl demek ve
halâl olan seye harâm demek, îmândan çıkmaya sebeb olur.
8- Îmân, Islâm dîninin bildirdigi seklde olmalıdır. Aklın anladıklarına,
felsefecilerin ve fen taklîdcilerinin bildirdiklerine
göre inanmak, îmân olmaz. Muhammed aleyhisselâmın bildirdigi
seklde îmân etmek lâzımdır.
9- Îmân eden, yalnız Allah için sevmeli ve yalnız Allah için
düsmanlık etmelidir. Allahü teâlânın dostları olan müslimânları
sevmeli ve Islâmiyyete, eli ve kalemi ile düsmanlık yapanları
sevmemelidir. Bu düsmanlıgın yeri kalbdir.
[Müslimân olmayan, gayrimüslim vatandaslara ve turistlere
de güler yüzlü ve tatlı dilli davranmalıdır. Güzel ahlâkımız ile
dînimizi onlara sevdirmeliyiz.] 10- Peygamberimizin ve Eshâbının gösterdigi dogru yoldan
ayrılmayan hakîkî müslimânların îmân etdigi gibi inanmalıdır.
Dogru inanmıs olmak için, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâdına
uygun olarak îmân etmelidir. [Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları,
hakîkî din kitâblarına tâbi’ olanlara yüz sehîd sevâbı verilecekdir.
Dört mezhebden herhangi birisinin âlimlerine (Ehl-i
sünnet âlimi) denir. Ehl-i sünnet âlimlerinin reîsi, Imâm-ı a’zam
Ebû Hanîfedir. Bu âlimler, Eshâb-ı kirâmdan ögrendiklerini
yazmıslar, Eshâb-ı kirâm da, bunlara Resûlullahdan isitdiklerini
söylemislerdir.]