Allahü Teâlâya İnanmak

(Âmentü billâhi) demek, Allahü teâlânın varlıgına ve birligine inandım, îmân etdim, kalbimle tasdîk, dilimle ikrâr etdim demekdir. Allahü teâlâ vardır ve birdir. Bir sözünün, lügatda iki çesid ma’nâsı vardır. Birincisi, sayı bakımından, ikinin yarısı olup, sayıların evvelidir. Digeri, ortagı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Iste Allahü teâlâ sayı bakımından degil, ortagı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Ya’nî zâtında ve sıfatlarında hiçbir seklde Ona ortak yokdur. Bütün mahlûkâtın zât ve sıfatları, kendilerini yaratanın zât ve sıfatlarına benzemedigi gibi, yaratanın zât ve sıfatları da, yaratdıklarından hiçbirinin zât ve sıfatlarına benzemez.

Bütün mahlûkâtın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı, yokdan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın zâtının hakîkatını hiçbir kimse bilemez. Akla ve hayâle gelenlerin hepsinden münezzehdir, berîdir. Zâtını akla, hayâle getirmek câiz degildir. Ancak, Kur’ân-ı kerîmde beyân buyurulan sıfatlarını, isimlerini ezberleyip, ülûhiyyetini bunlarla tasdîk ve ikrâr etmelidir. Bütün sıfatları ve ismleri ezelîdir, ebedîdir. Zâtı, hiç bir yerde durmadıgı gibi, bilinen altı cihetden de münezzehdir. Ya’nî önde, arkada, sagda, solda, üstde, altda degildir. Onun için ancak (Her yerde hâzır ve nâzırdır) söylenebilir. Allahü teâlânın sıfatları ondörtdür. Altısına Sıfât-ı zâtiyye, sekizine de Sıfât-ı sübûtiyye denir. Bunların ma’nâlarını bilmek ve ezberlemek çok lüzûmludur:

SIFÂT-I ZÂTIYYE

1– Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlıgı ezelîdir. Vâcib-ül vücûddür,
ya’nî varlıgı lâzımdır.
2– Kıdem: Allahü teâlânın varlıgının evveli yokdur.
3– Bekâ: Allahü teâlânın varlıgının sonu yokdur. Hiç yok olmaz.
Ortagı olmak muhâl oldugu gibi, zât ve sıfatları için de
yokluk muhâldir.
4– Vahdâniyyet: Allahü teâlânın zâtında, sıfatlarında ve islerinde
ortagı, benzeri yokdur.
5– Muhâlefetün-lilhavâdis: Allahü teâlâ, zâtında ve sıfatlarında
hiçbir mahlûkun zât ve sıfatlarına benzemez.
6– Kıyâm bi-nefsihi: Allahü teâlâ zâtı ile kâimdir. Mekâna
muhtâc degildir. Madde ve mekân yok iken O var idi. Zîrâ her
ihtiyâcdan münezzehdir. Bu kâinâtı yoklukdan varlıga getirmeden
önce, zâtı nasıl idi ise, sonsuz olarak, hep öyledir.

SIFÂT-I SÜBÛTIYYE

1– Hayât: Allahü teâlâ diridir. Hayâtı, mahlûkların hayâtına
benzemeyip, zâtına lâyık ve mahsûs olan hayât, ezelî ve ebedîdir.
2– Ilm: Allahü teâlâ herseyi bilir. Bilmesi mahlûkâtın bilmesi
gibi degildir. Karanlık gecede, karıncanın, kara tas üzerinde
yürüdügünü görür ve bilir. Insanların kalbinden geçen düsüncelerini,
niyyetlerini bilir. Bilmesinde degisiklik olmaz. Ezelî ve
ebedîdir.
3– Sem’: Allahü teâlâ isitir. Vâsıtasız, cihetsiz isitir. Isitmesi,
kulların isitmesine benzemez. Bu sıfatı da, her sıfatı gibi ezelî ve
ebedîdir.
4– Basar: Allahü teâlâ görür. Âletsiz ve sartsız görür. Görmesi
göz ile degildir.
5– Irâdet: Allahü teâlânın dilemesi vardır. Diledigini yaratır.
Her sey Onun dilemesi ile var olur. Irâdesine engel olacak
hiç bir kuvvet yokdur.
6– Kudret: Allahü teâlâ, herseye gücü yeticidir. Hiçbirsey
Ona güç gelmez.
7– Kelâm: Allahü teâlâ söyleyicidir. Söylemesi âlet, harfler,
sesler ve dil ile degildir.
8– Tekvîn: Allahü teâlâ yaratıcıdır. Ondan baska yaratıcı
yokdur. Her seyi O yaratır. Allahü teâlâdan baskası için yaratıcı
dememelidir.
Allahü teâlânın sıfatlarının hakîkatlerini anlamak da muhâldir.
Hiçbir kimse ve hiçbirsey Allahü teâlânın sıfatlarına ortak
ve benzer olamaz.