ABDULLAH bin Zübeyr

ABDULLAH bin Zübeyr (622 Medine-692 Medine) Emevîlere karşı dokuz yıl süreyle halifelik iddiasında bulunan Arap komutanı ve devlet adamı. Daha 14 yaşındayken Yermuk Savaşı’na katıldı, sonra da Mısır’ın ve Kuzey Afrika’nın fethinde önemli roller oynadı. Cemel Vak’ası’nda teyzesi Ayşe’nin askerlerine komuta etti. Muaviye’nin ölümünden sonra halife olan Yezit’in egemenliğini kabul etmedi. Yezit’in orduları onu Mekke’de kuşattı, bu kuşatmadan Yezit’in ölümü üzerine kurtuldu. Fakat Yezit’in yerine halife olan Abdülmelik ona karşı Haccac’ı gönderdi. Haccac’a 6,5 ay karşı koyduysa da sonunda öldürüldü.