Tüm Şirketlerde Fesih ve Tasfiye

Genel Kültür

Tüm Şirketlerde Fesih ve Tasfiye
Yazar: Salter Uçar
ALFA YAYINLARI
Yayın Yılı : 1998

Bu eser altı ayrı kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta adi (yalın) ortaklığın kurulması ortaklığın faaliyeti ve sona ermesiyle tasfiye işinin mahkemece nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. İkinci kitapta kollektif ortaklığın kurulması faaliyetleri ortaklar arası ilişkiler ile ortaklıktan çıkma ve çıkarılma koşulları ve sonuçta ortaklığın dağılma sebepleri ve tasfiyeye girmesiyle göreve başlıyacak tasfiye memurlarının hak ve ödevleri ve yapacağı işler ve ortaklığın sicilden silinmesi incelenmiştir. Üçüncü kitapta nadir olarak benimsenen adi komandit ortakların kurulması işlevi ve dağılma sebepleri ile tasfiyesi üzerinde durulmuştur. Dördüncü kitapta ise ticari hayatta çok büyük önemi olan Anonim ortaklıkların kuruluşu işlevi ile organları ve ortakların çıkma ve çıkarılmaları ile dağılma sebepleri yanında tasfiye memurlarının tayin ve azilleriyle hak ve ödevleri işlenmiş ve ortaklığın sicilden silinme merasimi irdelenmiştir. Beşinci kitapta yine anonim ortaklık kadar önemle olan ve belki de daha fazla revaç gören limited ortaklıkların kurulması faaliyeti ile ortakların durumu ve çıkarılmaları ve neticede dağılma nedenleri tek tek incelenerek tasfiye sorunu ve görevlileri hakkında geniş izahat verilerek konuya ilişkin Yargıtay uygulamalarına değinilmiştir. Nihayet altıncı ve sonuncu kitapta ise kooperatif ortaklıkların dağılma nedenleri ve tasfiyeye geçme merasimi incelenmiş ve diğer ortaklıklara yollama yapılarak kitabın hacmi daraltılmıştır. Söylememiz gereken diğer önemli bir noktada da bir yazar gibi hareket etmekten ziyade uygulamacı gözüyle bakılmamız gerektiğidir. Ayrıca bu yolda gayret göstermek istediğimizden her türlü eleştirileri yardım olarak değerlendirerek peşinen kabul ediyoruz. (Önsöz ‘den)

Fesih ve Tasfiye İşlemleri: İşletmenin veya firmanın herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya tasfiye edilmesi halinde, fesih veya tasfiye işlemlerinin tescile işletilmesi zorunludur. Fesih veya tasfiye işlemlerinin onay ve tescil işlemleri ve bu işlemler için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Fesih veya tasfiye kararı alınması halinde:

  • Dilekçe
  • Fesih kararı alınmışsa, ortakların tamamı tarafından imzalanmış fesih sözleşmesi (2 nüsha), tasfiye kararı alınmışsa, ortakların tamamı tarafından imzalanmış, noterden onaylı ortaklar kararı (2 nüsha)
  • Tasfiye halinde, tasfiye memurlarının açık kimlik bilgilerinin de yer aldığı “Tasfiye Halinde” ibareli imza sirküleri ve nüfus cüzdanı suretleri

Tasfiyenin tamamlanarak tasfiye sonu kararının alınmasından sonra:

  • Dilekçe
  • Tasfiye sonuna ilişkin noterden onaylı ortaklar kararı
  • Mal beyannamesi (2 nüsha)