Kollektif Şirketlerin Faaliyetleri Sırasında Yapılacak İşlemler

Genel Kültür

Kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan kollektif şirketler, faaliyetleri sırasında söz konusu olması durumunda, ana sözleşme değişiklikleri ile fesih ve tasfiye işlemlerini ilgili Ticaret Sicil Memurluklarında tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri: TTK’a göre, kollektif şirketlerin ana sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin ilgili ticaret sicil memurluğuna müracaat edilerek tescil ettirilmesini zorunludur. Ana sözleşme değişiklerinin tescil ettirilmesi için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

* Dilekçe
* Ortakların tamamı tarafından imzalanmış değişiklik tasarısı (2 nüsha)
* Ana sözleşmede unvan veya temsille ilgili maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmış ise, yeni unvana göre düzenlenmiş ya da yeni temsilcilerinin imzalarının yer aldığı imza sirküleri
* Ortak değişikliğinin söz konusu olması halinde ise, yeni ortak veya ortakların nüfus cüzdanı suretleri

Merkez Nakli: İşletme merkezinin nakil yoluyla değiştirilmesi durumunda, tescil işlemleri için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

* Dilekçe
* Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları
* Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (2 nüsha)
* Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış
* Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre doldurulmuş belge
* Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
* Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri

Şube Açılışı: İşletme veya firmanın şube açılışı için tescil işlemleri için istenilen belgeler:

* Dilekçe
* Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları
* Şube açılması ile ilgili ortakların çoğunluğu tarafından imzalanmış ve şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilciler ve varsa sermayesinin de yer aldığı noterden onaylı ortaklar kararı (2 nüsha)
* Açılacak şubenin unvanıyla düzenlenmiş, temsilcilerin ev adresleri, uyrukları ve kimlikleri ile imzaları (En az 3 defa atılmış), şubenin faaliyet konuları, işe başlama tarihini kapsayan ticaret unvanı tasdiknamesi
* Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
* Merkezin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış ve Ticaret Sicil Tüzüğünün 55. maddesine göre düzenlenmiş belge