Kollektif Şirketler’de Ana Sözleşmenin Hazırlanması

Genel Kültür

TTK’nın 154. maddesine göre, kollektif şirketlerinin mukavelelerinin yazılı olması ve ortakların imzalarının noter tarafından tasdik edilmesi şarttır. TTK’nın 155. maddesine göre, şirket ana sözleşmesinde en azından aşağıda sayılan hususların yer alması gerekmektedir:

  • Ortakların ad ve soyadları ile ikametgahları ve tâbiiyetleri
  • Şirketin nevi (kollektif şirket olduğu)
  • Şirketin ticari unvanı ve merkezi
  • Şirketin iştigal konusu
  • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para mahiyetinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle takdir edilmiş olduğu, şahsi emek konusu ise bu emeğin mahiyeti ve şümulü
  • Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bu kişilerin yalnız başlarına mı yoksa birlikte mi imzaya yetkili oldukları

Şirketin faaliyet konusu veya konuları, şirket mukavelesinde herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır.

Ortaklar, amir hükümlere aykırı olmamak şartıyla, yukarıda belirtilen hususlar dışında diledikleri hükümleri ana sözleşmeye koyabiliriler.