İşsizlik tırmanıyor.

Genel Kültür

Mart ayında işsizlik yüzde 15,87 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 3 milyon 776 bin kişiye ulaştı.Hanehalkı işgücü araştırması sonuçları, en güncel nüfus projeksiyonlarına göre ağırlıklandırılmakta ve yayımlanmaktadır. 2009 yılına kadar sözü edilen nüfus projeksiyonları, genel nüfus sayımı sonuçlarına dayalı olarak hesaplanmış, 2007 yılında ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) kurulmuştur. ADNKS veritabanından elde edilen yaş ve cinsiyet yapısı ile nüfusun yerleşim yerine göre dağılımında, nüfus sayımlarına göre önemli dağılım farklılıkları bulunmaktadır. Bu doğrultuda, en güncel nüfus bilgilerinin elde edildiği bu sistemdeki bilgiler kullanılarak nüfus projeksiyonlarının üretilmesine başlanmış olup, ulusal ve bölgesel düzeyde nüfus projeksiyonları yenilenmiştir.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ağırlıklandırılmasında Ocak 2009 dönemi sonuçlarından başlamak üzere yenilenen nüfus projeksiyonları kullanılmaya başlanmış, karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla 2008 yılının aynı dönemine ait sonuçlar da yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. Yenilenen nüfus projeksiyonları kapsamında yayımlanacak cari dönem sonuçları ile birlikte, önceki yılın aynı dönemine ilişkin sonuçlar da revize edilerek yayımlanacaktır. Ayrıca, geriye dönük revize çalışmaları, 2008 yılından başlamak üzere kademeli olarak tamamlanacak olup, revizesi tamamlanan dönemlere ilişkin bilgilere TÜİK web sayfasında yer verilecektir.

Bu haber bülteninde Mart 2009 ve yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiş Mart 2008 hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına yer verilmiştir.

Mart 2009 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artmıştır.

2009 yılı Mart döneminde Türkiye`de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 820 bin kişilik bir artış ile 70 milyon 299 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 862 bin kişi artarak 51 milyon 426 bin kişiye ulaşmıştır.

Tarım dışı istihdam 315 bin kişi azalmıştır.

2009 yılı Mart döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 241 bin kişi azalarak, 20 milyon 148 bin kişiye düşmüştür. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 74 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 315 bin kişi azalmıştır.

Mart 2009 döneminde istihdam edilenlerin % 22,7`si tarım, % 19,8`i sanayi, % 5,3`ü inşaat, % 52,2`si ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,6 puan, hizmetler sektörünün payının 1,3 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 1,8 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan azaldığı görülmektedir.

İşsizlik oranı % 15,8 iken, tarım dışı işsizlik oranı % 18,9`dur.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 244 bin kişi artarak 3 milyon 776 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı ise 4,8 puanlık artış ile % 15,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla % 18, kırsal yerlerde ise 3,5 puanlık artışla % 11 olmuştur.

Türkiye`de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puanlık artışla % 18,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puanlık artışla % 18, kadınlarda ise 5,3 puanlık artışla % 22,3 olmuştur.

Bu dönemdeki işsizlerin;

• % 73,3`ü erkek nüfustur.

• % 61,5`i lise altı eğitimlidir.

• % 21,5`i bir yıl ve daha uzun süredir iş aramaktadır.

• İşsizler sıklıkla (% 31,8) `eş-dost` vasıtasıyla iş aramaktadır.

• % 91,3`ü (3 milyon 449 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 42,4`ü `hizmetler`, % 26,8`i `sanayi`, % 19,6`sı `inşaat`, % 8,7`si `tarım` sektöründe çalışmış, % 2,5`i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

• İşsizlerin % 28,9`unu çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 25,9`unu işten çıkarılanlar, % 12,3`ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 9,5`ini işyerini kapatan/iflas edenler, % 7,3`ünü ev işleriyle meşgul olanlar, % 6,5`ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 9,6`sını diğer nedenler oluşturmaktadır.

İstihdamın yapısı;

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

• % 73,3`ü erkek nüfustur.

• % 58`i lise altı eğitimlidir.

• % 60,5`i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, % 27,5`i kendi hesabına ve işveren, % 12`si

ücretsiz aile işçisidir.

• % 58,2`si `1-9 kişi arası` çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

• % 2,6`sının ek bir işi vardır.

• % 3,7`si mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.

• Ücretli olarak çalışanların % 91,5`i sürekli bir işte çalışmaktadır.

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar;

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalışla % 41,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 87,8`den % 84,4`e, tarım dışı sektörlerde % 29`dan % 28,7`ye düşmüştür.

Mart 2009 döneminde işgücüne katılma oranı % 46,5`tir.

2009 yılı Mart döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla % 46,5 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık artışla % 69,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla % 24,4`tür. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık artışla % 45,3, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık artışla % 49,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

• Toplam işgücünün % 17,7`sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

• Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı % 44,1 iken, yükseköğretim mezunlarında

bu oran % 77,5`tir.

• Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı % 67,8 iken, kadınlarda % 19,8`dir.

• Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı % 73,9 iken,

kadınlarda % 33,9`dur.

• Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı % 82,7 iken, kadınlarda

% 70,3`tür.

İşgücü dışında olanların % 46,9`u daha önce bir işte çalışmıştır.

• Mart 2009 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 20,1`i

`tarım`, % 11,8`i `sanayi`, % 3,5`i `inşaat`, % 19,9`u `hizmetler` sektöründe çalışmış, % 44,7`si ise 8 yıldan önce işten ayrılmıştır.

• Daha önce bir işte çalışıp, sözkonusu dönemde işgücü dışında olanların (12 milyon 888 bin kişi);

• % 9,9`u emeklilik,

• % 10,5`i mevsim gereği,

• % 6,8`i sağlık nedeniyle,

• % 4`ü eşinin isteği ve evlilik,

• % 5,1`i işten çıkartılma/işyerinin kapanması,

• % 3,3`ü işinden
memnun olmama,

• % 15,6`sı diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrılmışlardır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Mart 2009 döneminde 1 milyon 249 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 6,2`dir. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 31,2`si 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 18,2`si `sanayi`, % 38,7`si `hizmetler`, % 23,8`i `inşaat` sektöründe, % 19,3`ü ise `tarım` sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin % 9,2`sini (346 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

KAYNAK: http://www.ihlassondakika.com