Anonim Şirketlerin Tanımı

Genel Kültür

Türk Ticaret Kanunu anonim şirketi, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen (belli) ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket olarak tanımlamıştır. Anonim şirket ortaklarının sorumlulukları taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır (TTK md. 269).

Tanımdan da anlaşılacağı üzere anonim şirketin kendisine ait bir unvanı bulunmakta olup sermayesi bellidir ve paylara bölünmüştür. Bu sermaye özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça 5.000 TL’den az olamaz ve bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına kadar arttırılabilir (TTK md. 272). Nitekim Bakanlar Kurulu 22.12.2001 tarihli kararı ile bu tutarı 50.000 TL’ye yükseltmiştir. Dolayısıyla anonim şirketler en az 50.000 TL sermaye ile kurulabilirler. Her payın sermayenin belli bir oranını temsil eden bir nominal değeri bulunur. Hisse senetlerinin itibarî kıymeti en az bir Kuruştur. Bu kıymet ancak en az birer Kuruş olarak yükseltilebilir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca yüz katına kadar artırılabilir. (TTK md.399).

Anonim şirket ortaklarının sorumlulukları şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi getirmeleri ile sona erer. Bir başka deyişle, ortakların taahhüt ettikleri sermaye payları dışında ortaklığın borçlarından dolayı bir sorumlulukları yoktur.

Anonim şirketler kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilirler, ancak şirketin esas sözleşmesinde şirketin konusunun sınırlarının açıkca gösterilmesi şarttır (TTK md. 271). Şirketin konusu şirketin hak ehliyetinin sınırlarını belirlemekte olup şirket ancak esas sözleşmede belirtilen konusu çerçevesinde haklar ve borçlar edinebilir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun ile hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKR olarak düzenlenmiştir. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.